2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Personuppgiftspolicy

4 Andi AB, org. nr. 556934-0580, Sollentunavägen 63, 191 40 Sollentuna, (nedan ”4 Andi”, ”Bolaget” ”oss” eller ”vi”) värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina Personuppgifter. Därför har vi upprättat den här personuppgiftspolicyn. Denna policy utgår från dataskyddsförordningen och beskriver varför och hur vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter samt hur du får information om vilka uppgifter vi hanterar och hur du kan komma i kontakt med oss för att få del av dem.

Policyns omfattning

Observera att denna policy avser Personuppgifter som 4 Andi är Personuppgiftsansvarig för och är tillämplig när du delar dina Personuppgifter direkt eller indirekt med Bolaget när du blir kund hos oss och nyttjar några av våra tjänster.

Definitioner

I denna policy har följande ord och uttryck den innebörd som anges nedan:

”Personuppgift”                      avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, som t.ex. namn, adress, personnummer, foto och IP-nummer, om sådan uppgift kan kopplas till sådan person.

”Personuppgiftsansvarig”     avser den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

”Europeiska ekonomiska      avser EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

samarbetsområdet (EES)”

Vilka Personuppgifter som behandlas

För det fall du väljer att inte lämna vissa Personuppgifter till oss kan detta hindra oss från att tillhandahålla dig våra tjänster på ett korrekt sätt. Vidare kan, i vissa fall, undlåtenhet att lämna Personuppgifter till oss innebära att vi förhindras att ingå avtal med dig.

Personuppgifter avser, som anges ovan, uppgifter som kan hänföras direkt till dig som person. Vi kan komma att behandla följande typer av Personuppgifter som kan kopplas till dig:

 • Kontaktuppgifter så som namn, adress, e-mailadress och telefonnummer.
 • Uppgifter om ditt hälsotillstånd (se definition nedan ”Medicinska Data”) som du eller annan tillför oss i ett led av vårt utförande av avtalade tjänster. Som assistansbolag kommer vi aldrig att dela med oss av Medicinska Data till en tredje man om så inte krävs enligt lag eller för att uppfylla vårt avtal med dig. Till exempel kan vi vara förpliktigade att lämna ut Medicinska Data om dig till sjukhuspersonal, annan vårdpersonal, försäkringskassan, kommunen eller IVO.

Dina Personuppgifter

När du kontaktar 4 Andi via e-post, brev eller telefon kan vi samla in de Personuppgifter som du lämnar. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig och besvara dina frågor, såsom ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

För att kunna hålla dina Personuppgifter korrekta och uppdaterade kan vi komma att hämta in kompletterande och uppdaterade uppgifter, såsom personnummer och adress, från privata och offentliga statliga och kommersiella register som t.ex. Skatteverket, Eniro, Hitta.se och liknande.

När du anlitar oss för utförande av tjänst/uppdrag kan vi komma att samla in Personuppgifter i syfte att fullgöra, och för att kunna ta betalt för vårt utförande av sådan tjänst eller sådant uppdrag.

När du söker på Bolagets hemsida kan vi samla in information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.

Medicinska data som behandlas

När du blir kund hos oss kommer du att dela med dig av Personuppgifter. Som kund kommer du även att dela uppgifter om din tidigare och nuvarande fysiska och mentala hälsa. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, information om att du lider av någon sjukdom, din medicinska historia eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd (”Medicinska Data”). Medicinska Data som är hänförbar till dig kan också tillföras oss via de anställda assistenter som du kommer att ha till ditt förfogande som kund hos oss. Att dessa i vissa fall tillför uppgifter är en del av deras skyldighet gentemot dig som kund.

Som assistansbolag lyder 4 Andis verksamhet under Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och är därför skyldig att dokumentera, behandla (och arkivera) Personuppgifter och Medicinska Data som uppkommer i samband med ditt kundförhållande till oss.

Syfte med, och den legala grunden för, behandlingen av Personuppgifter

Syftet med, och den legala grunden för, behandlingen av respektive personuppgiftskategori är följande:

 • Vi behandlar de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss med för att komma i kontakt med dig.
 • Vi behöver göra ID-kontroller, och således behandla dina Personuppgifter, för att ingå avtal med dig om att tillhandahålla dig våra tjänster. För det fall annan tillhandahåller oss Personuppgifter om dig för att vi ska kunna utföra ett uppdrag eller en tjänst för din eller dennes räkning ska den som tillhandahåller oss dina Personuppgifter informera dig om detta.
 • Vi behandlar Medicinska Data baserat på gällande lagstiftning och ditt samtycke för att kunna tillhandahålla våra tjänster enligt avtal för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter i samband därmed.
 • Utöver vad som ovan hanterar Vi i vissa fall dina Personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.

Personuppgifter du lämnar om andra

När du lämnar Personuppgifter om andra personer till oss måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Du bör även försäkra dig om att dessa förstår hur deras Personuppgifter kan komma att användas av oss. Du kan alltid hänvisa sådan person till denna policy.

Vår lagring Personuppgifter

Personuppgifter, inkl. Medicinska Data, lagras så länge det krävs för att uppfylla dess syfte och för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Bolaget. Personuppgifter som lagras enbart på basis av ditt samtycke raderas om sådant samtycke återkallas.

Observera att en eventuell återkallelse av samtycke inte påverkar 4 Andis rätt och skyldighet att behandla Personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar. För det fall samtycke återkallas kan detta påverka 4 Andis möjligheter att fullgöra vårt uppdrag och utföra de tjänster som avtalats med dig.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra legala och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina Personuppgifter. Samma Personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.

Vår delning av Personuppgifter

I syfte att kunna tillhandahålla de tjänster som du, eller annan, anlitat oss för, kan vi behöva dela dina Personuppgifter med våra underleverantörer. Vi delar enbart Personuppgifter med sådana underleverantörer i den utsträckning så är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster vi anlitats för och sådana underleverantörer får endast tillgång till de Personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget.

Som ett led av utförandet av de tjänster 4 Andi tillhandahåller kan vi komma att dela Personuppgifter med myndigheter. Sådan delning sker alltid endast som ett led i att fullgöra de tjänster/uppdrag som vi anlitats för. Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela Personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

För det fall vi överför Personuppgifter till en leverantör som är vårt Personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över Personuppgifterna och att dessa hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas Personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår bokföringsbyrå. För de tjänster som är installerade hos någon av våra leverantörer, eller som består av en molntjänst överför vi Personuppgifter till dessa.

Avidentifierade uppgifter som inte längre utgör Personuppgifter kan komma att delas av oss i syfte att utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

Vi säljer aldrig dina Personuppgifter till tredje man.

Överföring av Personuppgifter till land utanför EES-området

De Personuppgifter som 4 Andi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför EES. De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EES som arbetar med Oss eller för en av våra underleverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina Personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna policy.

Cookies

En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från en webbplats. Vi använder oss av både sessions och fasta cookies på vår webbplats. För det fall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas den på din hårddisk. Din webbläsare kommer att godkänna tillgången till cookies som webbplatsen skickat till din dator.

Våra cookies tillhandahåller information i syfte att underlätta din användning av vår webbplats. Cookien samlar in information om hur du använder vår webbplats under din pågående session och över tid, din dators operativsystem och webbläsartyp, din position, den webbplats du besökte före vår och de länkar du använder för att lämna vår webbsida. Du kan ändra insamlingen av information genom att ändra dina inställningar för cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter

Rätt att återkalla samtycke
För det fall behandlingen av Personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss. Eftersom att vi är ett assistansbolag är vi enligt lag skyldiga att behålla stora delar v din Medicinska Data. På din förfrågan kommer all Medicinsk Data som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.

Rätt till tillgång
Du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på de Personuppgifter som vi har om dig. Vi ber dig då inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina Personuppgifter. Vi tillhandahåller tillgång till dina Personuppgifter kostnadsfritt. För det fall du önskar flera fysiska kopior kan vi dock komma att debitera en administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
För oss är det viktigt att säkerställa att de Personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina Personuppgifter rättade.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära begränsning av behandlingen av dina Personuppgifter och kan när som helst invända mot vår behandling av dina Personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning.

Du har även rätt att få dina Personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt eller legal skyldighet att fortsätta behandla för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta ss om du har synpunkter eller frågor avseende hur vi behandlar dina Personuppgifter. Om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål http://www.datainspektionen.se/.

Vänligen inkom med dina frågor skriftligen till oss på:
Adress: Sollentunavägen 63, 191 40 Sollentuna

E-post: ashraf@4andi.se

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 17 maj 2018.

 

KONTAKT

Telefon: 08-562 976 00

POSTADRESS

Sollentunavägen 63
191 40 Sollentuna

Orgnr: 556833-7447